Khóa học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp CFO-01

Giới thiệu về khóa học

Giới thiệu Khóa học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp CFO-01

Tài chính là máu của doanh nghiệp, nó được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể. Xét cho cùng, kết quả của mọi hoạt động quản trị và kinh doanh chính là lợi nhuận và gia tăng tài sản của chủ sở hữu. Tuy nhiên đây là một trong những khó khăn cơ bản của lãnh đạo các Doanh Nghiệp, đặc biệt là các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa, họ không có điều kiện thuê những Giám Đốc Tài Chính chuyên nghiệp, mà lãnh đạo của các Doanh Nghiệp lại không được đào tạo bài bản về vấn đề này, hoạt động của Doanh Nghiệp chỉ dừng lại ở mức độ kế toán xử lý số liệu.

– Nhiều CEO không biết về tài chính mà phụ thuộc hoàn toàn vào kế toán và KT cũng chỉ giải quyết ở góc độ kế toán chứ không phải tài chính.

– Sự lệch pha giữa quyết định KD và thực trạng tài chính luôn đẩy donh nghiệp vào những rủi ro tiềm ẩn, ví dụ như duy trì mức tồn kho không hợp lý làm suy giảm dòng tiền nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng thanh toán.

– Nhiều DN than phiền, trong sổ sách, họ luôn thấy mình có lãi nhưng trong két lại không thấy tiền đâu. Từ chỗ mất kiểm soát dòng tiền, họ đi vào nợ nần, thâm hụt tài chính và kết cục phá sản.

– Và nhiều DN vỡ nợ trong trạng thái họ đang có rất nhiều tài sản, họ không hề biết mình chết ở khoản phải thu, khoản phải trả, sản phẩm dở dang hay dạng tồn kho…

– Hay không nhìn rõ bức tranh tài chính, dòng tiền của mình, không đo lường các chỉ số tài chính để đưa ra các quyết định và chiến lược KD.

Khóa học quản trị tài chính dành cho chủ doanh nghiệp 

Để bù đắp những khoảng trống của Doanh Nghiệp, Hội đồng chuyên gia của SIC xây dựng một chương trình quản trị tài chính dành riêng cho các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa. Khác hẳn với những chương trình CFO dành cho đối tượng chuyên sâu là các Giám Đốc Tài Chính của các Doanh Nghiệp lớn, chương trình này xây dựng cho Giám đốc các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa, kết hợp với một người phụ trách hệ thống tài chính kế toán của Doanh Nghiệp, ít nhất hai người thạm dự khóa học sẽ có thể ứng dụng ngay những kiến thức này để có thể xây dựng hệ thống quản trị tài chính hiệu quả cho các Doanh Nghiệp.

Để đạt được hiệu quả tối ưu nhất, Quý Công ty nên có ít nhất 02 người (Giám đốc và người phụ trách kế toán của công ty) tham dự khóa học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp CFO-01 dành cho chủ doanh nghiệp

Khóa học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp CFO-01
Khóa học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp CFO-01

Mục tiêu khóa học

 • Vai trò của quản trị tài chính.
 • Cấu trúc và các thành tố của hệ thống quản trị tài chính.
 • Hiểu về dòng tiền và tối đa hóa hiệu quả trong quản trị dòng tiền
 • Nhìn rõ bức tranh tài chính của DN mình ở mọi thời điểm để đưa ra những quyết định chính xác tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh.
 • Biết phương pháp lập kế hoạch tài chính và chủ động trong quản trị dòng tiền, không phải bị động chạy theo nó.
 • Hiểu rõ các đòn bẩy trong tài chính, sử dụng hiệu quả đòn bẩy để tạo những bước phát triển đột phá cho DN mà vẫn trong giới hạn an toàn.
 • Chủ động quản trị rủi ro tài chính, phòng ngừa những rủi ro, đặc biệt là những nguy cơ dẫn đến đổ vỡ DN.
 • Biết cách lập kế hoạch tài chính cho dự án đầu tư.
 • Củng cố cho lãnh đạo các DN những kiến thức về kế toán, thuế trong quản trị DN.

Đối tượng tham gia

 • Mỗi Doanh nghiệp ít nhất nên có một Giám đốc và người phụ trách vấn đề tài chính kế toán, để ứng dụng luôn những kiến thức để áp dụng xây dựng hệ thống tài chính DN mình.
 • Chương trình cũng vô cùng phù hợp với các học viên là các Giám Đốc, Quản lý, Chủ Doanh Nghiệp, Kế Toán, và những doanh nghiệp khởi nghiệp muốn thu nạp được những kiến thức vô cùng giá trị có thể áp dụng ngay vào quản lý doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

PHẦN 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO 

Tổng quan hệ thống kế toán cho nhà quản trị

PHẦN 2: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP

 • Dòng tiền và báo cáo tài chính
 • Phân tích dòng tiền và các quyết định tài chính
 • Nội dung quản trị dòng tiền và Kế hoạch ngân quỹ tiền mặt
 • Đánh giá được khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới;
 • Đánh giá được khả năng quản lý công nợ;
 • Đánh giả được khả năng quản lý tiền thông qua dư lượng tiền mặt – Thu nợ – Trả nợ – Hàng tồn kho trong doanh nghiệp;
 • Thực hành các tình huống về Quản trị dòng tiền

PHẦN 3: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (02 buổi)

 • Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính
 • Vị trí, chức năng của tài chính doanh nghiệp
 • Công cụ và các quyết định tài chính doanh nghiệp
 • Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị tài chính
 • Vai trò của CEO trong hệ thống tài chính DN.
 • Vai trò của Giám đốc tài chính và hệ thống kế toán trong Hệ thống tài chính DN.

PHẦN 4.1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (04 buổi)

 1. Công cụ quả lý tài chính doanh nghiệp
 • Các báo cáo tài chính
 • Hệ thống các chỉ tiêu và tỷ số tài chính
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Kế hoạch ngân sách tiền mặt
 • Báo cáo tài chính dự toán
 1. Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích hình hình tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Phân tích khả năng thanh toán
 • Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản
 • Phân tích khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động tài chính
 • Ứng dụng và hỗ trợ: Xây dựng, hoàn thiện KPIs về tài chính doanh nghiệp.

PHẦN 4.2:  LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (02 buổi)

 1. Mục tiêu và Quy trình lập kế hoạch tài chính
 • Mục tiêu lập kế hoạch tài chính
 • Quy trình lập kế hoạch tài chính
 • Yêu cầu lập kế hoạch tài chính
 1. Lập kế hoạch kinh doanh
 • Kế hoạch tiêu thụ và ngân sách doanh thu
 • Kế hoạch sản xuất và ngân sách chi phí sản xuất
 • Dự toán ngân sách chi phí bán hàng
 • Dự toán ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Xây dựng báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
 1. Lập kế hoạch ngân sách tiền mặt
 • Các yêu cầu liên quan
 • Dự toán ngân sách thu tiền
 • Dự toán ngân sách chi tiền
 • Cân đối ngân sách tiền mặt
 • Kế hoạch nguồn tài trợ
 1. Lập các Báo cáo tài chính dự toán
 • Bảng cân đối kế toán dự toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán
 • Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính tại đơn vị.

PHẦN 5: TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Các vấn đề tài chính dự án đầu tư.
 • Dự toán tài chính dự án
 • Thẩm định tài chính dự án
 • Kiểm soát chi phí – lợi nhuận dự án
 • Quyết toán tài chính dự án
 1. Quản trị rủi ro tài chính dự án.
 • Công cụ đo hiệu quả tài chính: NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, DSCR
 1. Quản lý việc XD hệ thống thông số trong tính toán hiệu quả tài chính
 • Thông số doanh thu và các căn cứ thực tế
 • Thông số chi phí và các căn cứ thực tế
 • Vấn đề dự báo lãi suất cho vay, tỷ giá hối đoái
 • Ứng dụng tình huống – Tòa nhà The Number One
 1. Quản lý phương pháp tính toán hiệu quả tài chính
 • Quản trị chi phí vốn của dự án và WACC
 • Vấn đề tính chính xác Tổng đầu tư & tính toán dự phòng phí theo quy định luật pháp
 • Kỹ thuật lượng hóa quản trị Rủi ro của Dự án (vấn đề độ nhạy của dự án)

5. Rủi ro dự án đến từ những biến động kinh tế vĩ mô

Hình ảnh khóa học

HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN – NHỮNG CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH HÀNH ĐẦU VN:

Ths. Đoàn Hữu Cảnh

 • Giám đốc tài chính Miniso Việt Nam
 • Chuyên gia tư vấn tài chính cho nhiều tập đoàn: Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, Vietnam Airline,Tập đoàn FPT, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng NN&PTNTViệt Nam…

Ths Vũ Long

 • Chuyên gia cao cấp về tư vấn và đào tạo tài chính kế toán thuế.
 • Giản viên cao cấp của tổ chức CEFE CHLB Đức.
 • GĐ hệ thống Start up Edu Việt Nam.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính tại CEL consultancy & E-Learning, Kiểm toán Đông Dương Indochina AUDIT …

PGS.TS Nguyễn Đức Trung

 • Phó Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh
 • Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Giảng viên ITP – Sunderland University – UK
 • Chuyên gia thủy điện của World Bank
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư dự án nước sạch ĐBSCL của AFD.
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư dự án nước sạch ĐBSCL của ADB

PGS.TS Nguyễn Văn Định

 • Tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh về Tài chính tại Trường Đại học Boise Hoa Kỳ.
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế về Tài chính và nâng hàm PGS năm 2006 tại ĐH KTQD.
 • Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh – ĐH KTQD.
 • 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán.

Khai giảng - Học phí

 • Ngày khai giảng: 12/11/2020
 • Địa điểm học: Tầng 2, Thư viện tỉnh Quảng Ninh
 • Học phí: 11.500.000 VNĐ
 • Thời lượng: 2 Tháng
 • Ưu đãi: Liên hệ trực tiếp để nhận ưu đãi từ SIC

Thông tin liên hệ

Tổ chức đào tạo và phát triển doanh nghiệp SIC – là một tổ chức đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp có chất lượng hàng đầu Việt Nam về cả nội dung chương trình, chất lượng giảng viên và tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Thế mạnh của SIC là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đa dạng nhiều lĩnh vực, đủ sức tư vấn cho các tổng công ty và tập đoàn lớn tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự khác biệt của SIC chính là đội ngũ giảng viên, phần lớn đều là các CEO đã và đang điều hành tại các tổng công ty và tập đoàn lớn trong nước và Quốc tế, vì vậy các chương trình đào tạo của SIC đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

SIC thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO, Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO, Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO, Giám đốc tài chính CFO và hơn 200 chuyên đề đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, làm việc cho các doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều doanh nhân, giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các chương trình đào tạo giám đốc của SIC và rất nhiều cán bộ quản lý các doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc do SIC tổ chức.

Ngoài ra SIC còn là đối tác đào tạo thường xuyên của hàng trăm doanh nghiệp trong tỉnh. Những chương trình đào tạo inhouse cho từng doanh nghiệp sẽ được khảo sát kỹ lưỡng và thiết kế thực tế theo đúng nhu cầu, mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hotlne: 0901585881

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086